طي 4 ماه سال جاري محقق شد؛ افزایش 21 درصدی توليد انرژي در نیروگاه شهيد سليمي نکا
1399/05/19