سخنگوی صنعت برق در مصاحبه با برنامه صبحگاهی شبکه 2 سیما تاکید کرد: تامین برق مطمئن و پایدار با کاهش 10 درصدی مصرف
1399/04/30