سخنگوي صنعت برق عنوان كرد: افزايش 11 درصدي مصرف برق صنايع بزرگ كشور در سال جهش توليد
1399/05/21