در سال جهش تولید محقق شد؛ افزایش 25 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان
1399/04/10