10 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي صنعت برق تسويه شد
1397/12/14