60 درصد مصرف برق کرمان در صنعت و کشاورزی است
1396/05/16