يکصدو بيست و شش میلیارد خسارت به بخش فوق توزیع و انتقال برق در زلزله کرمانشاه
1396/09/12