کمتر از یک درصد هزینه خانوار در ایران مربوط به برق است
1396/06/06