کاهش هزینه‌های نیروگاهی با توسعه مولدهای مقیاس کوچک/ دامنه فرکانس برق ایران به استاندارد جهانی نزدیک شده است
1396/05/11