واحد نخست بخش بخار نیروگاه پرند سنکرون شد
1396/08/29