نصب 3900 کنتور هوشمند طرح فهام در همدان
1396/03/29