مشكل برق سرپل ذهاب حل شد/تمركز گروه هاي عملياتي براي برقدار كردن روستاهاي باقي مانده
1396/08/29