كاهش 34 درصدي خاموشي به ازاي هر مشترك در نيمه نخست سال جاري
1396/08/08