ضريب ذخيره صنعت برق در ايام پيک شبکه زير 2 درصد است / رشد بار مصرف برق در صنعت در سال گذشته 4.5 درصد بوده است
1396/02/24