صدور مجوز تأمین ارزی برای احداث بخش بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی چابهار
1396/01/27
http://paven.ir/Detail?anwid=44146