سهم 50 درصدي صنایع از مصرف انرژي برق استان زنجان
1396/03/06