تابستان امسال بيش از 100 بار اوج مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات گذشت/ رشد مصرف برق 6 درصد و رشد مشترکين 0.5 درصد بوده است!
1396/06/29