به ازاي هر واحد افزايش توليد 5 تا 5.5 برابر ظرفيت توزيع و انتقال ايجاد شده است/ کاهش متوسط سرانه خاموشی‌ها با وجود رشد 7 درصدی مصرف
1396/08/16