افزایش دما و رونق صنایع، عامل افزایش رشد مصرف امسال استان یزد
1396/03/10