افزايش 4.5 برابري توليد برق پراکنده در کشور/ افزايش 36 برابري نصب نيروگاه توليد برق پراکنده
1396/02/06