افزايش 3000 مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي تا پيک تابستان آينده/ تبديل برج هاي تر به خشک نيروگاه مفتح 87 درصد کاهش مصرف آب را در پي داشته است
1396/10/09