آغاز ساخت سه نيروگاه در محدوده برق منطقه اي تهران تا پايان سال جاري/ دو نیروگاه جدید کلاس F در استان هرمزگان
1396/08/15