95

برق‌رسانی به روستاهای خراسان شمالی در مرز 100 درصد
1395/06/27