95

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بخار سیریک در استان هرمزگان/ کاهش حجم قرارداد یونیت
1395/12/01