کاهش 112 مگاواتی بار مصرفی تابستان با همکاری صنایع
1394/07/20