کاهش حجم معاملات برق در بورس انرژی برای دومین هفته پیاپی
1394/10/06
http://paven.ir/Detail?ANWID=35763