پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران بخش برق
1394/09/15