هزینه‌ مدیریت مصرف 30 برابر کمتر از ساخت نیروگاه است
1394/03/19