هزينه برق مصرفي از باتري قلمي هم ارزانتر است
1394/04/16