نیروگاه قم بیش از یک میلیارد کیلو وات ساعت انرژي تولید کرد
1394/10/07