صادرات برق سالانه 600 ميليون دلار ارزآوري داشته است
1394/09/25