سرانه مصرف برق خانگی در ایران 3 برابر مصرف جهانی
1394/04/07
http://paven.ir/News/Details.aspx?ANWID=16968