خريد بيش از 75 درصد انرژي استان قم از طريق بورس انرژي
1394/10/01