توليد 1.5 ميليارد كيلووات ساعت انرژی در نیروگاه دز
1394/09/28