توربین واحد 4 نیروگاه سد شهید عباسپور بهینه‌سازی و نصب شد
1394/05/10