بيشترين مصرف پيک تابستان مربوط به ادارات است
1394/10/20
http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID=36035