ايران رتبه 13 توليد برق دنيا را دارد/ 30هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور افزوده مي شود
1394/03/20