آزمایش بيش از 46 هزار اشتراك برق در استان سمنان
1394/07/27