برق‌رسانی به 99.7 درصد خانوارهای روستایی ایران
1393/11/06