اخبار بخش برق سال 1392

پیک مصرف برق بیش از 150 مگاوات کاهش یافت
1392/01/17