. تأمین برق پایدار صنایع یزد با احداث خط 63 کیلوولت منطقه ویژه اقتصادی
1402/08/19