. برداشت نادرست نخبگان از «ناترازی برق» در ایران/ ظرفیت اسمی نیروگاهی ایران 4 برابر هند است
1402/05/30