1400

در سال گذشته؛ 326 کیلومتر شبکه برق فشار ضعیف در هرمزگان نوسازی شد
1400/01/18