1400

در سال جهش تولید محقق شد؛ رشد بيش از 8 درصدی توليد انرژي خالص در نیروگاه نکا
1400/01/15

http://news.moe.gov.ir/News-List/61866