98

در مقایسه با سال قبل؛ تولید انرژی نیروگاه بادی منجیل 79 درصد افزایش یافت
1398/10/23