98

احداث 588 نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه در جنوب استان کرمان
1398/01/26