صدور مجوز احداث 9 نیروگاه خورشیدی در استان اردبیل
1397/06/25