برق‌دار شدن نخستین روستای هرمزگان با انرژی خورشیدی
1397/01/29