اولین نیروگاه خورشیدی خانگی در سقز کردستان وارد مدار شد
1397/01/18