احداث نیروگاه خورشیدی بر روی چاه نیمه‌ها برای کاهش تبخیر آب
1397/04/30